Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

USING THE PRINCIPLES OF EIDECOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract

A sense of eidecological responsibility is formed based on the attitude towards the environment, the individual, and the acceptance of a personally significant system of ecological values. It is impossible to fulfill this requirement without introducing new methodological approaches to educational efficiency. In fulfilling this requirement, it is appropriate to include a mechanism of consistent use of the principles of eidecology in the content of primary education.

PDF

References

 1. Kulagina L.I. Вариативное образование как условие результатив¬ного обучения младших школьников: Автореф. дис. канд. пед. наук - Став¬рополь: СГУ, 2002. - 22 с.
 2. Akimova M.K., Kozlova V.T. Individualnost uchashegosya i indivi¬dualniy podxod. - M.: Znaniye, 1992, №3. - 80 s.
 3. Xo’jamberdiyeva M.N Boshlang’ich sinf o’quvchilarining ekologik kompetensiyalarini shakllantirish zarurati. Муғаллим ҳэм узлуксиз билимлендириў 2021жыл № 2
 4. Khojamberdiyeva Maftuna Norkobilovna .Scientific Basis Of Development Of Eydecoloical Relations In Primary Classes. Eurasian Scientific Herald (ESH) June 2022
 5. Xo’jamberdiyeva M.N. Pedagogik bilimlar tizimida eydekologiya. Муғаллим ҳэм узлуксиз билимлендириў 2022жыл № 1/1
 6. Xo’jamberdiyeva M.N Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida eydekologiya tamoyillaridan foydalanishning psixo-fiziologik jarayonlari mazmuni Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida eydekologiya tamoyillaridan foydalanishning psixo-fiziologik jarayonlari mazmuni. Xalq ta’limi 2022
 7. Xo’jamberdiyeva M.N Eydekologiya tamoyillari izchilligining metodik ta’minotini takomillashtirish da xorijiy tajribalar tahlili. QarDU xabarlari 2022
 8. Xo’jamberdiyeva M.N Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilish faoliyatini muvaffaqiyatini eydekologiya tamoyillari orqali amalga oshirish shartlari. O’zMU Xabarlari . Toshkent 2022
 9. Ergashev, Nuriddin. "RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MUHITIDA TA’LIMNI RIVOJLANTIRISHNING YETAKCHI TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
 10. Ergashev, Nuriddin. "ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНИКА ИХТИСОСЛИКЛАРИ ЎҚУВ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ДАСТУРИЙ ВИЗУАЛЛАШТИРИШНИНГ ИЛМИЙНАЗАРИЙ АСОСЛАРИ." E-Library Karshi EEI 1.01 (2022).
 11. Ergashev, Nuriddin. "Bulutli texnologıyalarda mavjud tahdidlar, ularga qarshi kurashish mexanizmları va metodlari." E-Library Karshi EEI 1.01 (2022).
 12. Gayratovich, Ergashev Nuriddin. "A MODEL OF THE STRUCTURAL STRUCTURE OF PEDAGOGICAL STRUCTURING OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF DIGITAL TECHNOLOGIES." American Journal of Pedagogical and Educational Research 13 (2023): 64-69.
 13. Ergashev, Nuriddin. "Raqamli ta’lim sharoitida bulutli texnologiyalar yordamida o ‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga ko ‘p bosqichli tayyorlashning nazariy aspektlari." E-Library Karshi EEI 1.01 (2022).
 14. Ergashev, Nuriddin. "Texnika ixtisosliklari mutaxassislik masalalarini yechishda C++ visual dasturlash tilida klasslardan foydalanish tahlili." E-Library Karshi EEI 1.01 (2022).