Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCE OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract

Organization of education based on a systematic approach, a creative module for developing the creative competence of future teachers, and educational technologies are being put into practice in world educational institutions. Qualitative use of knowledge in the preparation of future teachers for professional activity, targeted models of ensuring their methodological preparation, application of multimedia electronic resources to the educational process, preparation for creative activity of future elementary school teachers who can design professional activities systematic works are being carried out.

PDF

References

 1. Decree No. PF-5847 of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 8, 2019 "On Approval of the Concept of Development of the Higher Education System of the Republic of Uzbekistan until 2030" .
 2. Аndpeyev, VI Usloviyа yevpistisheskogo programmirovаniyа ushebno-issledovatelskoy deyаtelnosti shkolnikov / VI Andreyev // Sovetskаyа pedаgogika. - 1979. - No. 3. - S. 74-78.
 3. Andreyev A.L. Competentnostnaya paradigma v obrazovanii: opit filosofsko-metodologisheskogo analysis//Pedagogika. 2005. No. 4. S. 19-27.
 4. Baydenko VI Kompetensii: k osvoyeniyu kompetentnostnogo podxoda (Leksii v slаydаx): Materials k pervomu zаsedаniyu metodologisheskogo seminarа May 20, 2004. M.: Issledovаtelskiy sentr problem kаshestva podgotovki spesialistov, 2004. 30 s.
 5. Belkin A.S. Pedagogisheskaya kompetentnost: Usheb. Posobiye. / A.S. Belkin, V. V. Nesterov. Yekaterinburg: Sentr “Ushebnaya kniga”, 2003. -188 s.
 6. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). Science and innovation, 2(B3), 30-33.
 7. Benin VL Kulturologisheskaya kompetentnost v podgotovke pedagogy. / VL Benin, YE.D. Jukova // Obrazovaniyei nauka: Izvestiya Uro RAO. Yekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. prof.-ped. un-ta, 2002. No. 2(14).S.132-138.
 8. Bespаlko VP Obrazovaniyei obusheniye s ushastiyem kompyuterov (pedagogika tretego tisyasheletiyа); Valsh V. Bruse, Betz Nansy YE. Test Assessment. NJ: Prentise Hall, 2001
 9. Ganieva, M. (2023, June). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).
 10. Bogoyаvlenskiy, DN Formirovaniye priyemov umstvennoy raboti kаk put rаzvitiyа mishleniyа ushаshixsyа / DN Bogoyаvlenskiy // Questions psixologii. - 1962. - No. 4. - S. 28-41
 11. Vaxobov MM Kompetensiyаviy yondаshuvga аsoslangan dаvlatаt ta’lim standаrtlarini joriy yetish – zamonаviy ta’lim rаrаdigmаsi sifаtida // Sovremennoye obrаzovaniye (Uzbekistan). 2016. No. 10. -78-s.